• Slike iz D.I.M.Š.O. d.o.o. galerije
 • Slike iz D.I.M.Š.O. d.o.o. galerije
 • Slike iz D.I.M.Š.O. d.o.o. galerije
 • Slike iz D.I.M.Š.O. d.o.o. galerije
 • Slike iz D.I.M.Š.O. d.o.o. galerije
 • Slike iz D.I.M.Š.O. d.o.o. galerije
 • Slike iz D.I.M.Š.O. d.o.o. galerije
 • Slike iz D.I.M.Š.O. d.o.o. galerije
 • Slike iz D.I.M.Š.O. d.o.o. galerije
 • Slike iz D.I.M.Š.O. d.o.o. galerije
 • Slike iz D.I.M.Š.O. d.o.o. galerije

Zakoni

Ovdje možete pregledati Zakone koji su na snazi a tiču se naše djelatnosti.

Donošenjem ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU (N.N., br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 i 82/04) dimnjačarski poslovi spadaju u komunalne djelatnosti i obavljaju se temeljem ugovora o koncesiji koji se sklapa s jedinicom lokalne samouprave.

Komunalne djelatnosti u smislu ovoga Zakona su:

 1. opskrba pitkom vodom,
 2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,
 3. opskrba plinom,
 4. opskrba toplinskom energijom,
 5. prijevoz putnika u javnom prometu,
 6. održavanje čistoće,
 7. odlaganje komunalnog otpada,
 8. održavanje javnih površina,
 9. održavanje nerazvrstanih cesta,
 10. tržnice na malo,
 11. održavanje groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova,
 12. obavljanje dimnjačarskih poslova,
 13. javna rasvjeta.

Donošenjem ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA (N.N., br. 58/93) propisane su obveze vlasnika ili korisnika u pogledu obveze održavanja u ispravnom stanju dimnjaka i ložišta, ventilacijskih i plinskih instalacija i sl.

III. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 18.

 1. Vlasnici građevina, građevinskih dijelova i prostora dužni su održavati u ispravnom stanju postrojenja, uređaje, električne, plinske, ventilacijske i druge instalacije, dimnjake i ložišta kao i druge uređaje koji mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara, sukladno tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača, o čemu moraju posjedovati dokumentaciju.
 2. Ako se ne može utvrditi vlasnik iz stavka 1. ovoga članka, obveze utvrđene stavkom 1. ovoga članka preuzima korisnik.
 3. Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i prostora, kad se ne može utvrditi vlasnik, dužni su održavati u ispravnom stanju uređaje, opremu i sredstva za dojavu, gašenje i sprečavanje širenja požara te druge zaštitne uređaje i instalacije sukladno tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača, o čemu moraju posjedovati dokumentaciju.

Povratak